Tjänstbarhetsbedömning

Arbetsgivaren är skyldig att genomföra medicinska kontroller för arbetstagare som exponeras för fibrosframkallande damm, det vill säga asbest, syntestiska oorganiska fibrer, kvarts – kiseldioxid (enligt AFS 2019:3 §§39-43 + bilaga 6).

Undersökningen innefattar klinisk undersökning av andnings- och cirkulationsorganen (auskultation) och spirometri (lungfunktionstest). Bedömning görs avseende sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation.

Innan undersökningen besvarar individen en hälsoenkät i form av hälsodeklaration innehållande tidigare och nuvarande arbetsförhållanden med särskild inriktning på exponering för fibrosframkallande eller annat hälsofarligt damm, tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på lungsjukdom, läkemedelsanvändning och tobaksbruk. 

Tjänstbarhetsintyg utfärdas av behörig läkare.

Beräknad tidsåtgång: ca 60 min, varav 30 min med sjuksköterska och 30 min med läkare (inkl. intygsskrivande). 

 

Observera: Lungröntgen ska utföras innan arbetstagaren sysselsätts i arbete, den andra ska utföras efter 9 år, det vill säga i samband med den fjärde läkarundersökningen, och de därefter följande lungröntgenundersökningarna ska göras vart sjätte år (i samband med varannan läkarundersökning), om inte övriga undersökningsfynd föranleder tätare kontroller. 

Asbest är totalförbjudet i Sverige sedan 1982, men exponering förekommer fortfarande vid bland annat rivnings- och renoveringsarbeten. Syntetiska oorganiska fibrer används som isoleringsmaterial i hus, bromsbelägg, glasfiberarmerad plast med mera. Kvarts (kiseldioxid) är ett av de vanligaste mineralerna i jordskorpan och ingår i granit, gnejs och sandsten. Kvartsdamm bildas vid hantering / brytning / krossning av sten samt bearbetning av betong / tegel / puts / murbruk. Kvartsdamm bildas även inom stålverk / gjuterier, stenläggning, sandblästring, rivningsarbeten och bearbetning av mark (till exempel tunneldrivning).