Om oss

Vi på Care Competence

Här kommer en målande presentation av oss som verkar inom Care Competence.

Camilla Skoog, Care Competence

Camilla Skoog

VD & Sjuksköterska

Camilla kommer senast från akutsjukvården och arbetade där som sjuksköterska. Camilla har varierat sin yrkeserfarenhet mellan vården och bemanningsbranschen. Inom bemanningsbranschen fokuserade hon på koordinering och försäljning gentemot vårdsektorn. Hon studerade till sjuksköterska vid Mittuniversitetet. Camilla är sedan 2012, delägare och verksamhetschef i Care Competence. Hennes främsta ansvarsområden är att se till helheten, försäljning, medarbetare/konsulter, ekonomi och kundrelationer. Detta med fokus på att verksamheten bedrivs med kvalité och omtanke.

Hennes främsta arbetsegenskaper är hennes förmåga att koordinera uppdrag kombinerat med en kreativitet i att kunna nytänka samtidigt som hon kan förenkla – alltid med samma kundorientering och flexibilitet för helheten (från medarbetare, konsult, leverantör till kund). Hon ser möjligheterna, inte begränsningarna! Detta passar särskilt väl när beställda/önskade tjänster ska projektledas och fördelas på bästa sätt för alla inblandade. Camilla hjälper till att fånga bollarna i luften! Hon är en inspiratör som både vattnar och gror nya såväl som gamla kunders värdefulla behov!

Linn Sundkvist

Specialistsjuksköterska & Kvalitetsansvarig

Linn är legitimerad sjuksköterska sedan 2009 och har vidareutbildning med inriktning mot distriktssköterska samt företagssköterska. Hon har arbetat inom slutenvården med erfarenhet av både medicinska, ortopediska och kirurgiska vårdavdelningar samt akutsjukvård. Linn påbörjade sin tjänst på Care Competence 2016 och har sedan dess specialiserat sig inom arbetsliv och hälsa genom en magisterexamen inom området. Hon levererar inom rådgivning till arbetsledning avseende arbetsmiljöfrågor, sjukvårdsrådgivning, hälsokontroller, lagstadgade undersökningar, rehabiliteringar, utbildning och kartläggning av arbetsmiljö m.m. Hennes särskilda ansvarsområden är kvalitets- och utvecklingsarbete samt utbildningar anpassade efter kundens behov.

Hennes främsta arbetsegenskaper är hennes processtänk och konsekvensanalytiska förmåga samt hennes passion för pedagogik. Det tillsammans med hennes systemtekniska skills (hon har till exempel gjort uppdateringen av denna hemsida och är flink på Excel) passar särskilt bra vid skapande av utbildning såväl som för utvecklande av mallar/dokument inom arbetsmiljö- och kvalitetsarbete! Detta organisatoriska tänk kombinerar hon alltid med en omsorg för den enskilde individen. Och den pedagogiska förmågan går igen vid motiverande samtal under hälsokontroller/riktade individinsatser – att så förändringsberedskap är målet!

Ida Josefsson

Specialistsjuksköterska
Ida är legitimerad sjuksköterska sedan 2009. Hon har vidareutbildats sig med inriktning mot distriktssköterska samt företagssköterska (magisterexamen inom området arbetsliv och hälsa). Hon har även utbildning av vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar. Hon har arbetat inom slutenvården och primärvården. Ida påbörjade sin tjänst på Care Competence 2018.
 

Hon levererar inom rådgivning till arbetsledning avseende arbetsmiljöfrågor, sjukvårdsrådgivning, hälsokontroller, lagstadgade undersökningar, rehabiliteringar, utbildning och kartläggning av arbetsmiljö m.m. Hennes särskilda ansvarsområden är kvalitets- och utvecklingsarbete samt utbildningsansvarig.

Hennes främsta arbetsegenskaper är hennes färdighetskunskaper och starka drivkraft att omvandla tanke till handling – göra hur:et för vad:et! Detta passar särskilt väl i mötet med både arbetsledare som behöver stärkas i sin handlingsförmåga i rehab eller arbetsmiljöarbete såväl som för arbetstagare som behöver vägledning under hälsokontroller/riktade individinsatser, men också för Cares interna utvecklingsarbete. Hennes konkreta åtgärder och praktiska förmåga utgår från en omtanke för helheten och att bokstavligt talat vörda om det vissna – från människa och grupp till miljö (tänk: arbetsmiljö och klimat)!

Helena Lönngren

Specialistsjuksköterska

Helena är utbildad sjuksköterska med hela två specialistexamen – dels inom anestesi (narkossköterska) och inom njurmedicin. I sammantaget ca 20 år har hon arbetat på njurmedicinsk avdelning och på akuten. Därefter har hon också tagit kursen så att hon kan titulera sig som diplomerad HLR-instruktör. Det är ett värdefullt tillskott på Care! Hon är för närvarande verksam inom arbetslivsinriktade hälsokontroller, medicinska kontroller och utbildar inom HLR hos oss. Hennes områden kommer att utökas i takt med hennes kommande specialistsköterskeutbildning inom arbetsliv och hälsa.

Hennes främsta egenskaper, som passar sig väl både i arbete och i livet i stort, är att hon ser livet från den ljusa sidan samtidigt som hon är insiktsfull! Det gör henne genuin och pålitlig. Hon står grundad, men vågar också rycka upp sin sådd då det behövs ett mod att se hur det vuxit till sig! Hon förstår kroppen på cellnivå och i kombination med hennes omvårdnadskompetens har hon en helhetssyn från minsta frö till prunkande blom!

Sara Sandin

Sjuksköterska

Sara är legitimerad sjuksköterska sedan 2011. I bagaget har hon en specialistexamen inom barn och unga, och har precis påbörjat sin andra specialistutbildning inom företagshälsovård. Sara har erfarenhet av både medicinsk- och kirurgisk slutenvård, men faktum är att hon till största delen av sitt sköterskeyrke har arbetat hälsofrämjande och förebyggande. Senast arbetade hon inom högskolan med utbildning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt som studierektor. Hennes formella och erfarenhetsbaserade kompetens inom pedagogik är Care särskilt glada för! Det i kombination med hennes utbildning inom organisation och ledarskap är betydande för både Care och också våra kunder. Sara är, precis som Helena, huvudinstruktör i HLR. Om ni inte möter henne under utbildningar på arbetsplatsen framöver, så kan ni hänga på hennes klasser som gruppträningsinstruktör.

Hennes främsta arbetsegenskaper är att hon alltid stöttar. Hon har dessutom en drivkraft att kunna omsätta beslut och kunskap i flera perspektiv som utvecklar både verksamhet såväl som i det dagliga arbetet. Sara är en naturbegåvning när det kommer till planering och struktur! Med hennes engagemang tänker vi att Care kommer ha sin växtplats under alla säsonger!

Patrik Skoog, Care Competence

Patrik Skoog

HR-specialist & organisationskonsult

Patrik är utbildad beteendevetare med teknisk bakgrund och har de senaste 25 åren varit verksam som VD, HR chef, produktionschef, affärsområdeschef, fabrikschef och COO. Utöver det har han numera också ”black belt” i Six Sigma och utbildats inom Kaizen LEAN (där aktiviteterna ständigt förbättras genom många små modifieringar). Han har helt enkelt lärt sig att produktionssäkra med ett kvalitativt förhållningssätt! Som konsult på Care kommer han att kunna erbjuda interima tjänster och kliva in som konsult under begränsad tid.

Hans främsta arbetsegenskaper är hans förmåga att finna strukturer och se flöden på ett övergripande sätt. Hans vision är att förenkla en process så att den ska fungera långsiktigt! Det handlar helt enkelt om att förstå hur allt hänger ihop och hur det bör hänga ihop. Detta varvar han med en passion för att stärka teamet, se deras värdefulla spetskompetenser och skapa commitment gentemot mål. Hans önskan är att motivera en grupp att känna ansvar och själva arbeta framåt med processerna. Han rationaliserar gärna bort sig själv, kan man säga! Patrik försöker integrera förutsättningar till jorden, och se till så att det gror och får möjlighet att växa i sig självt!

Christian Sturesson

Arbetsmiljöingenjör

Christian är utbildad arbetsmiljöingenjör, BAS-P och BAS-U sedan 2016. Han har sedan dess arbetat som arbetsmiljöingenjör inom företagshälsovård. Sedan tidigare har han även fem års erfarenhet på arbetsmiljöområdet i rollen som skyddsombud, huvudskyddsombud och regionaltskyddsombud inom livsmedelsindustrin.

Han hjälper allt från små, medelstora och stora företag med systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildningar, olycksutredningar, skyddsronder, skyddskommittémöten, ergonomiska riskbedömningar, riskbedömningar gällande fysiska arbetsmiljörisker och yrkeshygieniska mätningar så som buller, vibrationer och damm, mm. Kunderna är allt från tillverkningsindustri till mer administrativa arbetsplatser.

Hans främsta arbetsegenskaper är hög tillgänglighet, snabb återkoppling och fokus på lösningar som ska fungera i kundens verksamhet. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö!

Johan Rignell

Företagsläkare

Johan är specialist inom allmänmedicin sedan -88 samt företagsläkare. Han har tidigare drivit en husläkarmottagning i 9 år, och har därefter arbetat som distriktsläkare och företagsläkare. Johan har arbetat tillsammans med Care Competence sedan -13.

Johans främsta arbetsegenskaper är att han har förmåga att göra det komplicerande förståeligt. Han har en hög flexibilitet och uppskattar att kunna vara tillgänglig ute på ”fält”. Detta för att få en närhet till arbetsgivare och arbetstagare – helt enkelt arbetsplatsnära. Med hans mångåriga yrkeserfarenhet i kombination med sin kompetens har han en god förmåga att se hela människan så väl psykisk ohälsa som till fysisk skada. Johan har en vilja och strävan att kund ska få rätt insats på rätt vårdnivå som gynnar helheten och anpassar sig efter det enskilda företaget.

Anna-Karin Cullin

Distriktsläkare och blivande företagsläkare

Anna-Karin är legitimerad läkare sedan 2006 och specialist i allmänmedicin sedan 2017. Hon har jobbat på vårdcentral sedan 2008 och har därmed brev allmänmedicinsk kompetens. Hon har ett stort intresse för hälsofrämjande och förebyggande insatser, vilket passar perfekt för en oss som verkar för ett hållbart arbetsliv och samhälle. Faktum är att Anna-Karin är en dyrbar pusselbit för Cares långsiktiga kompetensplan. Hon har nämligen för avsikt att genomföra sin praktiska del till hennes arbetsmedicinska kurs hos oss. Det innebär över tid att vi stärker företagshälsovården med ytterligare en specialist inom företagshälsovård! 

Hennes verksamma områden på Care är bland annat lagstadgade medicinska kontroller. Hon är också rådgivande funktion till aktuell rehabsköterska såväl som att hon är operativ i rehabiliteringar där utökat behov föreligger. Efter påbörjade utredningar kan hon också vidareremittera dem som behöver handläggning utanför företagshälsovården. Vid behov granskar hon avvikande provsvar och ger vidare rekommendationer. 

Anna-Karins styrkor är att hon kan bemöta personers unika behov och samtidigt vara effektiv när det kommer till att skapa kreativa lösningar både för arbetstagares och arbetsgivares arbetsmiljö. En välkomnad frisk fläkt till Cares alldeles egna arbetsmiljö!

Ingrid Hjärne

Företagsläkare

Ingrid är ett dyrbart tillskott till Cares konsultbas. Med en grundkompetens som specialiserad allmänläkare har hon varit yrkesverksam inom slutenvård och på vårdcentral. Därefter har hon också specialiserat sig inom arbetsmedicin och är nu fortsatt aktiv inom företagshälsovård.

Hennes verksamma områden på Care kommer bland annat vara lagstadgade hälsoundersökningar (medicinska kontroller) och arbetsmedicin, men också som rådgivande funktion till aktuell rehabsköterska, granskare av testresultat vid händelse av avvikelser, alkoholärenden och vid behov kartläggande fysiska bedömningar. Efter initierade utredningar kan hon vidareremittera dem som som behöver handläggning utanför företagshälsovården. Hon har också bred erfarenhet inom stressmedicin och har kompetens inom medveten närvaro/uppmärksamhetsträning (mindfulness). Hennes kunskap förmedlar hon gärna vidare både på individnivå och gruppnivå!

Ingrid tänker stort i och för det lilla – en hållbar hälsa för hela kroppen, hela livet. Det är kärnan i ett friskt liv!

Jenny Fagrenius

Leg. psykolog & psykoterapeut

Jenny är leg psykolog och leg psykoterapeut med inriktning KBT. Hon har även steg 1-kompetens i PDT samt vidareutbildning i Schematerapi. Jenny har arbetat sedan 1997 och har gedigen erfarenhet av företagshälsovård, primärvård , vuxenpsykiatri och skola. Jenny driver företaget Psykolog- och Psykoterapimottagning Jenny Fagrenius AB och erbjuder då främst psykoterapi. Kriser, stressproblematik, ångest och depression är några av de vanligaste orsakerna till kontakt. Jenny erbjuder även handledning enskilt och i grupp, grupp- och organisationsutveckling samt neuropsykologiska utredningar. Jenny möter människor i alla åldrar; vuxna, ungdomar och barn/föräldrar är varmt välkomna! Vi är därför glada och helt tryggade med att ha henne arbetandes även för oss på Care.

 

Susanne Johansson

Leg. psykolog

Susanne har arbetat som psykolog inom företagshälsa sedan 2011. Dessförinnan inom flera olika områden så som utredningsverksamhet för barn/ungdomar, Barn- och ungdomspsykiatri och Mödra- och barnhälsovård. 

Susanne är mycket angelägen om att förmedla vikten av att arbeta förebyggande med arbetsmiljön då hon vid flera tillfällen kopplats in efter tragiska olyckor. Alla som går till sitt arbete ska komma hem välbehållna. En stark drivkraft i utbildningssammanhang är hennes önskan om att till deltagarna förmedla, att förutom att det är viktigt är det också roligt att arbeta med olika områden inom arbetsmiljö.
Susanne uppskattar att ha en stor bredd i sina arbetsuppgifter. Specialistområdet är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men hon arbetar även med kriser på individ-, grupp- och organisationsnivå, hot- och våld, konflikthantering och rehabiliteringsstöd. Susanne arbetar även gärna även med grupputveckling och chefshandledning liksom olika utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet.

Susanne driver företagen Protea Psykologtjänst och Psykologtjänst Blekinge AB där hon stöttar både individ och företag inom sina specialistområden. Hon arbetar dessutom med neuropsykiatriska utredningar inom Vuxenpsykiatrin. 

Susannes starka sidor är henne bredd och förmåga att ge varje organisation och individ det anpassade stöd som behövs för att nå resultat.   

Jan Thorell

Ergonom

Jan har under största delen av sin yrkeskarriär riktat in sig på att främja en god samhällshälsa. Allt började med ett genuint intresse för idrott och fysisk aktivitet. Med åren väcktes intresset att kunna hjälpa andra människor att må bättre vilket resulterade i en examen i idrott & hälsa vid LHS och Sthlm:s Universitet samt en massörutbildning. Efter ett par år satte emellertid en steloperation i ländryggen stopp för läraryrket och en ny vändning kom efter att ha utbildat sig till ergonom. Jan har under de senaste 14 åren arbetat som ergonom med inriktning mot arbetsgivare och deras möjlighet att få en bättre arbetsmiljö för sina medansvariga och dess verksamhet. Detta genom adekvat kunskap och rätt förutsättningar. Detta syns inom hans kompetensområdena individanpassning av arbetsplatsanalyser med tillhandahållande av ergonomiska hjälpmedel där så behövs, HARM-analyser samt föreläsningar inom ergonomi.

Tack vare Jans erfarenhet och sakkunnighet, och service skapas en trygghet som bygger på gemensamt ansvar och förtroende. Vi är glada att ha honom ombord!

 

Mareike Franken

Leg. fysioterapeut & stressterapeut

Mareike ha långvarig erfarenhet som leg. Fysioterapeut och stressterapeut ifrån olika länder (från Nederländerna, Tyskland, Norge till Sverige) och arbetsplatser (från sjukhus, äldrevård, rehabiliteringscenter till privat sektor och företagshälsovård).

Använder sig av effektiva verktyg inom stresshantering, NLP coaching (neurolingvistisk programmering) och av sjukgymnastiska behandlingsmetoder och gör ergonomisk översyn av arbetsplatsen. Använder i tillägg kropps- och öronakupunktur NADA (som förbättrar sömn, dämpa oro och ångest, lindra abstinenssymptom, irritabilitet och leder till ökat ro, harmoni och vitalitet). Har bland annat följande kompetens:

 • – Leg. Fysioterapeut sedan 1998
  – Cert. Mindfulnessinstruktör (Mindfulness Based Stress Reduction MBSR)
  – Basal Kroppskännedom (Institutet för Basalkroppskännedom, Blendarp)
  – Cert. Cert. Business Communication Master Practitioner (Gothia Akademi Göteborg)
  – ICF Professional Certified Coach (PCC)Akupunktör (Scandinavian Collage of Acupuncture, Oslo)
  – Associate Certified Coach (ACC), cert. av International Coaching Federation (ICF)
  – NLP Coach (INLPTA)
 •  

Vi sätter stor stolthet i att samarbeta med en av Sveriges mest utbildade stressterapeuter!

Ingela Delfin

Fysioterapeut

Legitimerad sjukgymnast sedan 1986 och blev klar med sin master i medicinsk vetenskap 2017. Jobbat både inom sluten och öppenvård men driver sedan flera år tillbaka Karlskrona Fysio tillsammans med fyra andra sjukgymnaster. Där jobbar Ingela med rörelse- och stödjeorganens sjukdomar, det vill säga allt som har med muskler och leder att göra.

Undersöker, gör bedömningar, behandlar på individnivå men kan även utföra insatser inom främjande och förebyggande på organisationsnivå samt gruppnivå. Ingela kan ta mot klienter i Karlskrona men även komma till er arbetsplats!

Metoder Ingela kan använda sig på individnivå är olika manuella tekniker såsom ortopedisk manuell teknik, rehab träning, akupunktur, stötvåg, McKenzie m fl.

Utöver allt det ovan så är Ingela också redaktör för ”FysioPress”, en tidskrift som riktar sig till rehabiliteringspersonal och handlar om det senaste inom medicinsk forskning för denna grupp, det kallar vi att vara uppdaterad!

Starka sidor är att se till helheten, är målinriktad och effektiv. Ingela är inte rädd för testa nytt och vågar utmana sig vilket är stark egenskap då vi på Care ofta skräddarsyr insatser.

Elin Perslow

Fysioterapeut och KBT-Terapeut

Elin Perslow är ny hos oss på Care!

Elin är legitimerad fysioterapeut och har läst grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT.  Hon har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom psykiatri, smärtrehabilitering, ortopedi, reumatologi och neurologi.

Elin kommer kunna erbjuda insatser som kognitiv beteendevetare och fysioterapi (sjukgymnast). Elins specialitet är inriktning psykisk hälsa och kvinnohälsa, och just nu utbildar sig som specialist inom mental hälsa.

Elins främsta arbetstsegenskaper är att hon ser helheten och snabbt kan identifiera hur saker hänger ihop. Hennes erfarenhet inom både fysioterapeutiska och psykoterapeutiska behandlingsmetoder gör att hon snabbt kan skräddarsy en individuellt anpassad och träffsäker behandling. Elin sprider glädje och är bra på att få människor att känna sig trygga.

Marie Lendic

Socialpedagog och KBT-terapeut

Marie är socialpedagog  med vidareutbildning  i KBT steg 1, schematerapi och Återfallsprevention. Hon har arbetat  med i människor i förändringsprocesser sedan 1988 då hon började inom psykiatrin.

Hon har erfarenhet från att ha arbetat med missbruksvård, ungdomar med riskbeteenden och familjebehandling.

Certifierad handledare för Radical Collalaboration, LIFO och Harrison Assessment.

Marie är en av Care Competence konsulter, som vi sedan en trogen tid stolt kan presentera för våra kunder, och driver företaget KBT Blekinge.

Sofia Allberg

KBT-terapeut, diplomerad Mindfulnessinstruktör och socionom

Sofia är utbildad Socionom med vidareutbildning i KBT steg 1 och mindfulness. Hon har arbetat med samtalsterapi i över 10 år och driver samtalsmottagningen Samtala i Kalmar. Hon driver även företaget Moodhero AB som erbjuder forskningsbaserade onlinekurser för mental hälsa. Sedan tidigare har Sofia erfarenhet av att ha arbetat med psykisk hälsa inom primärvård och psykiatri. Hon har även arbetat som chef inom både privat och kommunal verksamhet, vilket gör att hon har god insyn och förståelse för både arbetstagarens och arbetsgivarens roll i en rehabiliteringsprocess.

Samtliga professioner

Som kund hos oss har du en personlig kontaktperson som sköter kommunikationen och koordinationen med våra specialister.

Hälsa
 • Företagssköterska
 • Sjuksköterska
 • Företagsläkare
 • Stressterapeut
 • Beteendevetare
 • Psykolog
 • Terapeut (KBT)
 • Sjukgymnast
 • Cert. Massageterapeut
 • Naprapat
Arbetsmiljö & personalfrågor
 • Företagssköterska
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Yrkeshygieniker/tekniker
 • Ergonom
 • Brandskyddskoordinator (CFPA)
 • Organisationskonsult
 • HR on demand
Utbildning

Sker utifrån lämplig profession inom valt ämnesområde

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.