Om oss

Vi på Care Competence

Här kommer en målande presentation av oss som verkar inom Care Competence.

Camilla Skoog, Care Competence

Camilla Skoog

VD & Sjuksköterska

Camilla kommer senast från akutsjukvården och arbetade där som sjuksköterska. Camilla har varierat sin yrkeserfarenhet mellan vården och bemanningsbranschen. Inom bemanningsbranschen fokuserade hon på koordinering och försäljning gentemot vårdsektorn. Hon studerade till sjuksköterska vid Mittuniversitetet. Camilla är sedan 2012, delägare och verksamhetschef i Care Competence. Hennes främsta ansvarsområden är att se till helheten, försäljning, medarbetare/konsulter, ekonomi och kundrelationer. Detta med fokus på att verksamheten bedrivs med kvalité och omtanke.

Hennes främsta arbetsegenskaper är hennes förmåga att koordinera uppdrag kombinerat med en kreativitet i att kunna nytänka samtidigt som hon kan förenkla – alltid med samma kundorientering och flexibilitet för helheten (från medarbetare, konsult, leverantör till kund). Hon ser möjligheterna, inte begränsningarna! Detta passar särskilt väl när beställda/önskade tjänster ska projektledas och fördelas på bästa sätt för alla inblandade. Camilla hjälper till att fånga bollarna i luften! Hon är en inspiratör som både vattnar och gror nya såväl som gamla kunders värdefulla behov!

Mikaela Nelson, Care Competence

Mikaela Nelson

Verksamhetschef & Företagssköterska

Mikaela är en erfaren företagssköterska som har en magisterutbildning inom arbetsliv och hälsa. Hon har arbetat inom företagshälsa under en längre tid och har samlat på sig en omfattande kunskap om de utmaningar och behov som företag och organisationer kan stå inför när det gäller att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Mikaela är särskilt engagerad i att bygga starka kundrelationer och strävar alltid efter att leverera högsta kvalitet och skapa verkligt värde för kunderna. Hon tror att det är genom att förstå kundens behov och utmaningar som vi kan erbjuda de mest effektiva lösningarna för att hjälpa organisationer att bli eller förbli friska och lönsamma.

Mikaela är också mycket analytisk och lösningsorienterad. Hon ser varje utmaning som en möjlighet att hitta kreativa lösningar för att förbättra hälsoresultaten för kunderna. Hon är särskilt skicklig på att identifiera och ta itu med de underliggande orsakerna till hälsofrågor, och arbetar tillsammans med kunderna för att utveckla anpassade lösningar som kan hjälpa till att minska ohälsa och öka välmående.

Mikaela är övertygad om att framgångsrika attraktiva organisationer skapas genom trygga, engagerade välmående ledare och medarbetare.

Mikaela kommer vara  den som håller ihop säcken såväl internt som externt. Hennes främsta arbetsuppgifter kommer vara affärsutveckling, försäljning och internt personalansvar.

Hennes främsta arbetsegenskaper är att hon är analytisk och mycket lösningsorienterad, så med Mikaela vid rodret lämnas ingenting åt slumpen!

Linn Sundkvist

Specialistsjuksköterska & Kvalitetsansvarig

Linn är legitimerad sjuksköterska sedan 2009 och har vidareutbildning med inriktning mot distriktssköterska samt företagssköterska. Hon har arbetat inom slutenvården med erfarenhet av både medicinska, ortopediska och kirurgiska vårdavdelningar samt akutsjukvård. Linn påbörjade sin tjänst på Care Competence 2016 och har sedan dess specialiserat sig inom arbetsliv och hälsa genom en magisterexamen inom området. Hon levererar inom rådgivning till arbetsledning avseende arbetsmiljöfrågor, sjukvårdsrådgivning, hälsokontroller, lagstadgade undersökningar, rehabiliteringar, utbildning och kartläggning av arbetsmiljö m.m. Hennes särskilda ansvarsområden är kvalitets- och utvecklingsarbete samt utbildningar anpassade efter kundens behov.

Hennes främsta arbetsegenskaper är hennes processtänk och konsekvensanalytiska förmåga samt hennes passion för pedagogik. Det tillsammans med hennes systemtekniska skills (hon har till exempel gjort uppdateringen av denna hemsida och är flink på Excel) passar särskilt bra vid skapande av utbildning såväl som för utvecklande av mallar/dokument inom arbetsmiljö- och kvalitetsarbete! Detta organisatoriska tänk kombinerar hon alltid med en omsorg för den enskilde individen. Och den pedagogiska förmågan går igen vid motiverande samtal under hälsokontroller/riktade individinsatser – att så förändringsberedskap är målet!

Ida Josefsson

Specialistsjuksköterska
Ida är legitimerad sjuksköterska sedan 2009. Hon har vidareutbildats sig med inriktning mot distriktssköterska samt företagssköterska (magisterexamen inom området arbetsliv och hälsa). Hon har även utbildning av vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar. Hon har arbetat inom slutenvården och primärvården. Ida påbörjade sin tjänst på Care Competence 2018.
 

Hon levererar inom rådgivning till arbetsledning avseende arbetsmiljöfrågor, sjukvårdsrådgivning, hälsokontroller, lagstadgade undersökningar, rehabiliteringar, utbildning och kartläggning av arbetsmiljö m.m. Hennes särskilda ansvarsområden är kvalitets- och utvecklingsarbete samt utbildningsansvarig.

Hennes främsta arbetsegenskaper är hennes färdighetskunskaper och starka drivkraft att omvandla tanke till handling – göra hur:et för vad:et! Detta passar särskilt väl i mötet med både arbetsledare som behöver stärkas i sin handlingsförmåga i rehab eller arbetsmiljöarbete såväl som för arbetstagare som behöver vägledning under hälsokontroller/riktade individinsatser, men också för Cares interna utvecklingsarbete. Hennes konkreta åtgärder och praktiska förmåga utgår från en omtanke för helheten och att bokstavligt talat vörda om det vissna – från människa och grupp till miljö (tänk: arbetsmiljö och klimat)!

Helena Lönngren

Specialistsjuksköterska

Helena är utbildad sjuksköterska med hela två specialistexamen – dels inom anestesi (narkossköterska) och inom njurmedicin. I sammantaget ca 20 år har hon arbetat på njurmedicinsk avdelning och på akuten. Därefter har hon också tagit kursen så att hon kan titulera sig som diplomerad HLR-instruktör. Det är ett värdefullt tillskott på Care! Hon är för närvarande verksam inom arbetslivsinriktade hälsokontroller, medicinska kontroller och utbildar inom HLR hos oss. Hennes områden kommer att utökas i takt med hennes kommande specialistsköterskeutbildning inom arbetsliv och hälsa.

Hennes främsta egenskaper, som passar sig väl både i arbete och i livet i stort, är att hon ser livet från den ljusa sidan samtidigt som hon är insiktsfull! Det gör henne genuin och pålitlig. Hon står grundad, men vågar också rycka upp sin sådd då det behövs ett mod att se hur det vuxit till sig! Hon förstår kroppen på cellnivå och i kombination med hennes omvårdnadskompetens har hon en helhetssyn från minsta frö till prunkande blom!

Sarah Petersson

Sjuksköterska

Sarah är legitimerad sjuksköterska sedan januari år 2020. Kommer från slutenvården med erfarenhet inom akut och elektiv hjärtsjukvård samt elektiv operationsverksamhet inom ortopedi och kirurgi. Därav skicklig på vårdtekniska moment.

Intresserad av den mänskliga hälsan och välmående. Sarah är just nu under utbildning till företagssköterska (magisterutbildning inom arbetsliv och hälsa),  har redan avklarat ett antal kurser inom arbetsmiljö.

Sarahs styrkor i arbetslivet är hennes lugn, noggrannhet och produktivitet.

Patrik Skoog, Care Competence

Patrik Skoog

HR-specialist & organisationskonsult

Patrik är utbildad beteendevetare med teknisk bakgrund och har de senaste 25 åren varit verksam som VD, HR chef, produktionschef, affärsområdeschef, fabrikschef och COO. Utöver det har han numera också ”black belt” i Six Sigma och utbildats inom Kaizen LEAN (där aktiviteterna ständigt förbättras genom många små modifieringar). Han har helt enkelt lärt sig att produktionssäkra med ett kvalitativt förhållningssätt! Som konsult på Care kommer han att kunna erbjuda interima tjänster och kliva in som konsult under begränsad tid.

Hans främsta arbetsegenskaper är hans förmåga att finna strukturer och se flöden på ett övergripande sätt. Hans vision är att förenkla en process så att den ska fungera långsiktigt! Det handlar helt enkelt om att förstå hur allt hänger ihop och hur det bör hänga ihop. Detta varvar han med en passion för att stärka teamet, se deras värdefulla spetskompetenser och skapa commitment gentemot mål. Hans önskan är att motivera en grupp att känna ansvar och själva arbeta framåt med processerna. Han rationaliserar gärna bort sig själv, kan man säga! Patrik försöker integrera förutsättningar till jorden, och se till så att det gror och får möjlighet att växa i sig självt!

Catarina Kjellman

Administratör/undersköterska

Catarina har lång och bred erfarenhet inom olika typer av administration, ekonomi, och kundservice, sen 18 år tillbaka. Hon har varit anställd i olika verksamheter under årens lopp, inom region, kommun, stat och privat. Hon kommer närmast ifrån en privat företagshälsa som projektsamordnare, sen ett par år. Catarina är även utbildad som undersköterska med 20 år i yrket. Hon har under senare år utbildat sig inom friskvård –  till licensierad Stresscoach, diplomerad Mindfulnessinstruktör, Friskvårdsguide och även flera typer av massage.

Catarina kommer sköta administration av olika slag, såsom dokumentation kopplat till våra hälsoundersökningar, till våra utbildningar, medicinska kontroller mm. Hon kommer bli den samordnande länken för hela teamet på Care Competence!

Catarina brinner för att människor ska känna att de kan hantera livets utmaningar i både yrkesliv och privatliv, med viktiga verktyg som ger rätt återhämtning och medvetenhet på olika plan. Hennes främsta arbetsegenskaper är hennes engagemang i yrket, hennes nyfikenhet att fördjupa sig i vår verksamhet och att kunna omsätta all tidigare erfarenhet och kunskap till nytta för arbetet hos Care Competence.
Hon har god förmåga att se helheten och har alltid siktet inställt på hur arbetet kan förbättras, förenklas och effektiviseras för henne själv i sin roll, men även för teamet och för våra kunder. Strukturerat arbetssätt och tydlighet beskriver henne väl, och god kommunikation är nyckeln till allt – både i yrkeslivet och privatlivet. OCH att skratta tillsammans!

Christian Sturesson

Arbetsmiljöingenjör

Christian är utbildad arbetsmiljöingenjör, BAS-P och BAS-U sedan 2016. Han har sedan dess arbetat som arbetsmiljöingenjör inom företagshälsovård. Sedan tidigare har han även fem års erfarenhet på arbetsmiljöområdet i rollen som skyddsombud, huvudskyddsombud och regionaltskyddsombud inom livsmedelsindustrin.

Han hjälper allt från små, medelstora och stora företag med systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildningar, olycksutredningar, skyddsronder, skyddskommittémöten, ergonomiska riskbedömningar, riskbedömningar gällande fysiska arbetsmiljörisker och yrkeshygieniska mätningar så som buller, vibrationer och damm, mm. Kunderna är allt från tillverkningsindustri till mer administrativa arbetsplatser.

Hans främsta arbetsegenskaper är hög tillgänglighet, snabb återkoppling och fokus på lösningar som ska fungera i kundens verksamhet. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö!

Ingrid Hjärne

Företagsläkare

Ingrid är ett dyrbart tillskott till Cares konsultbas. Med en grundkompetens som specialiserad allmänläkare har hon varit yrkesverksam inom slutenvård och på vårdcentral. Därefter har hon också specialiserat sig inom arbetsmedicin och är nu fortsatt aktiv inom företagshälsovård.

Hennes verksamma områden på Care kommer bland annat vara lagstadgade hälsoundersökningar (medicinska kontroller) och arbetsmedicin, men också som rådgivande funktion till aktuell rehabsköterska, granskare av testresultat vid händelse av avvikelser, alkoholärenden och vid behov kartläggande fysiska bedömningar. Efter initierade utredningar kan hon vidareremittera dem som som behöver handläggning utanför företagshälsovården. Hon har också bred erfarenhet inom stressmedicin och har kompetens inom medveten närvaro/uppmärksamhetsträning (mindfulness). Hennes kunskap förmedlar hon gärna vidare både på individnivå och gruppnivå!

Ingrid tänker stort i och för det lilla – en hållbar hälsa för hela kroppen, hela livet. Det är kärnan i ett friskt liv!

Johan Rignell

Företagsläkare

Johan är specialist inom allmänmedicin sedan -88 samt företagsläkare. Han har tidigare drivit en husläkarmottagning i 9 år, och har därefter arbetat som distriktsläkare och företagsläkare. Johan har arbetat tillsammans med Care Competence sedan -13.

Johans främsta arbetsegenskaper är att han har förmåga att göra det komplicerande förståeligt. Han har en hög flexibilitet och uppskattar att kunna vara tillgänglig ute på ”fält”. Detta för att få en närhet till arbetsgivare och arbetstagare – helt enkelt arbetsplatsnära. Med hans mångåriga yrkeserfarenhet i kombination med sin kompetens har han en god förmåga att se hela människan så väl psykisk ohälsa som till fysisk skada. Johan har en vilja och strävan att kund ska få rätt insats på rätt vårdnivå som gynnar helheten och anpassar sig efter det enskilda företaget.

Jenny Fagrenius

Leg. psykolog & psykoterapeut

Jenny är leg psykolog och leg psykoterapeut med inriktning KBT. Hon har även steg 1-kompetens i PDT samt vidareutbildning i Schematerapi. Jenny har arbetat sedan 1997 och har gedigen erfarenhet av företagshälsovård, primärvård , vuxenpsykiatri och skola. Jenny driver företaget Psykolog- och Psykoterapimottagning Jenny Fagrenius AB och erbjuder då främst psykoterapi. Kriser, stressproblematik, ångest och depression är några av de vanligaste orsakerna till kontakt. Jenny erbjuder även handledning enskilt och i grupp, grupp- och organisationsutveckling samt neuropsykologiska utredningar. Jenny möter människor i alla åldrar; vuxna, ungdomar och barn/föräldrar är varmt välkomna! Vi är därför glada och helt tryggade med att ha henne arbetandes även för oss på Care.

 

Jan Thorell

Ergonom

Jan har under största delen av sin yrkeskarriär riktat in sig på att främja en god samhällshälsa. Allt började med ett genuint intresse för idrott och fysisk aktivitet. Med åren väcktes intresset att kunna hjälpa andra människor att må bättre vilket resulterade i en examen i idrott & hälsa vid LHS och Sthlm:s Universitet samt en massörutbildning. Efter ett par år satte emellertid en steloperation i ländryggen stopp för läraryrket och en ny vändning kom efter att ha utbildat sig till ergonom. Jan har under de senaste 14 åren arbetat som ergonom med inriktning mot arbetsgivare och deras möjlighet att få en bättre arbetsmiljö för sina medansvariga och dess verksamhet. Detta genom adekvat kunskap och rätt förutsättningar. Detta syns inom hans kompetensområdena individanpassning av arbetsplatsanalyser med tillhandahållande av ergonomiska hjälpmedel där så behövs, HARM-analyser samt föreläsningar inom ergonomi.

Tack vare Jans erfarenhet och sakkunnighet, och service skapas en trygghet som bygger på gemensamt ansvar och förtroende. Vi är glada att ha honom ombord!

 

Mareike Franken

Leg. fysioterapeut & stressterapeut

Mareike ha långvarig erfarenhet som leg. Fysioterapeut och stressterapeut ifrån olika länder (från Nederländerna, Tyskland, Norge till Sverige) och arbetsplatser (från sjukhus, äldrevård, rehabiliteringscenter till privat sektor och företagshälsovård).

Använder sig av effektiva verktyg inom stresshantering, NLP coaching (neurolingvistisk programmering) och av sjukgymnastiska behandlingsmetoder och gör ergonomisk översyn av arbetsplatsen. Använder i tillägg kropps- och öronakupunktur NADA (som förbättrar sömn, dämpa oro och ångest, lindra abstinenssymptom, irritabilitet och leder till ökat ro, harmoni och vitalitet). Har bland annat följande kompetens:

 • – Leg. Fysioterapeut sedan 1998
  – Cert. Mindfulnessinstruktör (Mindfulness Based Stress Reduction MBSR)
  – Basal Kroppskännedom (Institutet för Basalkroppskännedom, Blendarp)
  – Cert. Cert. Business Communication Master Practitioner (Gothia Akademi Göteborg)
  – ICF Professional Certified Coach (PCC)Akupunktör (Scandinavian Collage of Acupuncture, Oslo)
  – Associate Certified Coach (ACC), cert. av International Coaching Federation (ICF)
  – NLP Coach (INLPTA)
 •  

Vi sätter stor stolthet i att samarbeta med en av Sveriges mest utbildade stressterapeuter!

Ingela Delfin

Fysioterapeut

Legitimerad sjukgymnast sedan 1986 och blev klar med sin master i medicinsk vetenskap 2017. Jobbat både inom sluten och öppenvård men driver sedan flera år tillbaka Karlskrona Fysio tillsammans med fyra andra sjukgymnaster. Där jobbar Ingela med rörelse- och stödjeorganens sjukdomar, det vill säga allt som har med muskler och leder att göra.

Undersöker, gör bedömningar, behandlar på individnivå men kan även utföra insatser inom främjande och förebyggande på organisationsnivå samt gruppnivå. Ingela kan ta mot klienter i Karlskrona men även komma till er arbetsplats!

Metoder Ingela kan använda sig på individnivå är olika manuella tekniker såsom ortopedisk manuell teknik, rehab träning, akupunktur, stötvåg, McKenzie m fl.

Utöver allt det ovan så är Ingela också redaktör för ”FysioPress”, en tidskrift som riktar sig till rehabiliteringspersonal och handlar om det senaste inom medicinsk forskning för denna grupp, det kallar vi att vara uppdaterad!

Starka sidor är att se till helheten, är målinriktad och effektiv. Ingela är inte rädd för testa nytt och vågar utmana sig vilket är stark egenskap då vi på Care ofta skräddarsyr insatser.

Elin Perslow

Fysioterapeut och KBT-Terapeut

Elin Perslow är ny hos oss på Care!

Elin är legitimerad fysioterapeut och har läst grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT.  Hon har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom psykiatri, smärtrehabilitering, ortopedi, reumatologi och neurologi.

Elin kommer kunna erbjuda insatser som kognitiv beteendevetare och fysioterapi (sjukgymnast). Elins specialitet är inriktning psykisk hälsa och kvinnohälsa, och just nu utbildar sig som specialist inom mental hälsa.

Elins främsta arbetstsegenskaper är att hon ser helheten och snabbt kan identifiera hur saker hänger ihop. Hennes erfarenhet inom både fysioterapeutiska och psykoterapeutiska behandlingsmetoder gör att hon snabbt kan skräddarsy en individuellt anpassad och träffsäker behandling. Elin sprider glädje och är bra på att få människor att känna sig trygga.

Marie Lendic

Socialpedagog och KBT-terapeut

Marie är socialpedagog  med vidareutbildning  i KBT steg 1, schematerapi och Återfallsprevention. Hon har arbetat  med i människor i förändringsprocesser sedan 1988 då hon började inom psykiatrin.

Hon har erfarenhet från att ha arbetat med missbruksvård, ungdomar med riskbeteenden och familjebehandling.

Certifierad handledare för Radical Collalaboration, LIFO och Harrison Assessment.

Marie är en av Care Competence konsulter, som vi sedan en trogen tid stolt kan presentera för våra kunder, och driver företaget KBT Blekinge.

Sofia Allberg

KBT-terapeut, diplomerad Mindfulnessinstruktör och socionom

Sofia är utbildad Socionom med vidareutbildning i KBT steg 1 och mindfulness. Hon har arbetat med samtalsterapi i över 10 år och driver samtalsmottagningen Samtala i Kalmar. Hon driver även företaget Moodhero AB som erbjuder forskningsbaserade onlinekurser för mental hälsa. Sedan tidigare har Sofia erfarenhet av att ha arbetat med psykisk hälsa inom primärvård och psykiatri. Hon har även arbetat som chef inom både privat och kommunal verksamhet, vilket gör att hon har god insyn och förståelse för både arbetstagarens och arbetsgivarens roll i en rehabiliteringsprocess.

Samtliga professioner

Som kund hos oss har du en personlig kontaktperson som sköter kommunikationen och koordinationen med våra specialister.

Hälsa
 • Företagssköterska
 • Sjuksköterska
 • Företagsläkare
 • Stressterapeut
 • Beteendevetare
 • Psykolog
 • Terapeut (KBT)
 • Sjukgymnast
 • Cert. Massageterapeut
 • Naprapat
Arbetsmiljö & personalfrågor
 • Företagssköterska
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Yrkeshygieniker/tekniker
 • Ergonom
 • Brandskyddskoordinator (CFPA)
 • Organisationskonsult
 • HR on demand
Utbildning

Sker utifrån lämplig profession inom valt ämnesområde

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.