Hälsokontroller

Förebyggande hälsokontroller

Arbetslivsinriktad hälsokontroll med statistisk återkoppling, Prewalk (enklare arbetslivsinriktad hälsokontroll), Konditionstest, Peak expiratory flow (PEF-undersökning), Spirometri (lungfunktionstest) etc

Läs mer i vår meny (avsnitt 3)

Lagstadgade/medicinska kontroller

Hörsel* Syn* Metallarbete (bly, kadmium, kvicksilver)** Handintensivt arbete* Härdplaster** Härdplastkomponenter* Vibrationer* Nattarbete* Fibrosframkallande damm** Sjöfolk** Yrkestrafik** Joniserande strålning** Artificiell optisk strålning* etc

Läs mer i vår meny (avsnitt 3)

Nyanställningskontroller

Nyanställningskontroll, drogtest och alkoholmarkör

Läs mer i vår meny (avsnitt 3)

Omfattas ni av den nya föreskriften?

2020 upphörde tidigare föreskriften om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) att gälla och de ersattes då av de nya och omarbetade föreskrifterna (AFS 2019:3).

De nya föreskrifterna innebär bland annat att medicinska kontroller införs för handintensivt arbete (HIA) och vid kvicksilverexponering. Med anledning av detta har vi på Care upprättat ett stöddokument med information om HIA samt frågeställningar för att screena av om HIA förekommer hos er.

För att förenkla, tidsbespara och kostnadseffektivisera kan vi nu stolt erbjuda kombinerade medicinska kontroller för några arbetsmiljörisker som innebär medicinska kontroller med snarlika undersökningar. Vi hjälper er med detta vid behov!

Care har mätvärdena

Ni skapar mervärdet! 

Varför hälsokontroller? 

Det finns olika typer av hälsokontroller. Dels finns det hälsokontroller som arbetsgivaren erbjuder av good will för att stärka arbetstagaren i att göra medvetna val för sin egen hälsa, men också för att fånga upp ett eventuellt behov av rehabilitering (återuppbygga). Det finns också hälsokontroller som är lagstadgade (medicinska kontroller) som regleras i bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Transportstyrelsens författningssamling och Vägverkets författningssamling. Dessa är obligatoriska endera att genomföra (**) eller kravställda att erbjudas (*) arbetstagaren. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljöföreskrifterna efterföljs och ansvarar också föra eventuella register på utförda kontroller enligt rådande föreskrifter – men även här kan vi hjälpa till! 

Det kan vara svårt att veta om det finns ett behov av medicinska kontroller hos er, varför vi gärna hjälper er att kartlägga ett ev behov (ex genom riskbedömningar, bedömning av ev säkerhetsdatablad, bullerskattning eller helt enkelt bara genom dialog med er)!

Hälsokontrollernas gemensamma mål är att fånga/förebygga besvär eller skador som har en arbetspåverkan och/eller livsstilsinverkan, men allra helst stärka och se de friskfaktorer som främjar hälsa såväl som en sund arbetsmiljö. 

Vinsterna med hälsokontroller och för vem? 

Att ordna för hälsokontroller kan vara av stort värde för företaget att upptäcka eventuella brister i livsstilsval och i arbetsmiljö, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetstagaren själv får en kvalitativ rådgivning, provsvar och medvetandegörs orsak-verkan i syfte att skapa förändringsberedskap. Ni som arbetsgivare får en återkoppling efter utställt uppdrag. En särskild statistisk återkoppling får du efter de arbetslivsinriktade hälsokontrollerna (om de är fler än 15 stycken), där det procentuella utfallet på hälsoenkäten skickas. 

Hur kan Care stötta er genom hälsokontroller? 

Care arbetar utifrån metoden motiverande samtal under hälsokontrollerna. Detta är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring, som stärker både individen och gruppen och därför också arbetsmiljön – vi är ju varandras arbetsmiljö! Ni får också en övergripande bild av hur det ser ut idag och hur kan använda det som underlag i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Kontakt

Care Competence AB
Norreviksvägen 12
373 54 Senoren
070-294 18 11

Hitta hit!


    Fyll i koden: captcha