Riktade individinsatser / rehab

Kartläggande besök

Företagssköterska, Sjukgymnast, KBT-terapeut, Psykolog, Stressterapeut, Läkare, Undersökningar

Läs mer om våra professioner här

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabsköterska (rehabstöd för arbetsgivare och arbetstagare), Ergonomisk arbetsmiljöbedömning, Funktionsanalys (funktionsförmågebedömning), Samtalsstöd, Stresshantering, Massör, Naprapat, Akupunktur, Ultraljudsbehandling, Förstadagskontakt, Sjukskrivning etc

Läs mer i vår meny (avsnitt 5)

Provtagning

Kartlägg riskmarkörer, friskfaktorer och utred besvär. Förebygg framtida ohälsa och främja sådant som redan stärker hälsan!

Läs mer i vår meny (avsnitt 6)

Var med oss och se växapotentialen i det vissna

- rensa grogrunden, lyft det sunda och vörda det som är skadat! 

Varför riktade individinsatser?

Riktade individinsatser syftar till att kartlägga varför besvär har uppträtt och hur effekten av besvären kan minskas – det handlar alltså om att återuppbygga det som har skadats och förebygga sekundära besvär.  

Riktade individinsatser kan också syfta till att kartlägga viktiga friskfaktorer hos individ och i arbetet för att bevara och stärka hälsa och/eller ledarskapsegenskaper. Det handlar då i första hand om att främja beteenden, levnadsval och beskaffenheter i arbetet, men kan också handla om att förebygga osunda konsekvenser för individen såväl som företaget genom att synliggöra eventuella riskfaktorer. 

Målet med insatserna är att arbetstagaren ska kunna kvarstå eller återgå helt i arbete med en hållbar hälsa samt att stärka chefer/arbetsledare i sitt ansvar. 

Vinster med riktade individinsatser?

Det är lönsamt att tänka på företagets hälsoekonomi! En långtidssjukskrivning kostar ett företag uppskattningsvis 100 000 kr per individ och halvår medan korttidssjukfrånvaro kostar företaget uppskattningsvis mellan 10-25% av arbetstagarens månadslön per sjukdag. Men det finns studier som visar på att sjuknärvarokostnaderna står för betydligt mer än hälften av de övergripande sjukkostnaderna. Sjuknärvaro leder till sämre effektivitet som i sin tur leder mer övertid, vilket i sin tur leder till brist på återhämtning och fler fel (kvalitetsmissar, reklamationer, merarbete osv) med ännu mer övertid som följd. Frisknärvaro däremot – det leder till ökad arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang med efterföljande produktivitet OCH effektivitet. 

Hur kan Care stötta er med riktade individinsatser?

Med riktade individinsatser önskar Care, på ett partsneutralt sätt, stärka er i ert rehabiliteringsansvar (både arbetstagaransvaret och arbetsgivaransvaret). Arbetstagaren bemöts i ett kartläggande/motiverande samtal. Kartläggningen innefattar allt från påverkansfaktorer i arbetsmiljön, men också individuella påverkansfaktorer såsom beteende, levnadsval och livssituation. Ni som arbetsgivare kan få operativt stöd (t.ex. leda rehabmöten framåt och dokumentation) eller rådgivande stöd i förekomna fall. Vi vill hjälpa er att minska risken för sjuknärvaro och sjukskrivningar såväl som förkorta långtidssjukskrivning. 

Vi anpassar insatserna efter företagets och individens förutsättningar och behov, medan ni (både arbetstagare och arbetsgivare) ansvarar för att genomföra själva förändringsarbetet. Vi hjälper er att inte bara att lindra symtom, det vill säga stärka det som har skadats, vi hjälper er även att synliggöra och åtgärda grundorsakerna!  

Kontakt

Care Competence AB
Norreviksvägen 12
373 54 Senoren
070-294 18 11

Hitta hit!


    Fyll i koden: captcha