Tjänster & Produkter

Riktade individinsatser / rehabilitering

Se växapotentialen i det vissna – rensa grogrunden, lyft det sunda och vörda det som är skadat.

Kartläggande besök

Arbetstagaren träffar aktuell specialist i ett kartläggande besök. Kartläggningen innefattar allt från påverkansfaktorer i arbetsmiljön, men också individuella påverkansfaktorer såsom beteende, levnadsval och livssituation.  Arbetsgivare får operativt-och/ eller rådgivande stöd utifrån behov i förekomna fall.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

  • Rehabkoordinator (rehabstöd för arbetsgivare och arbetstagare)
  • Ergonomisk arbetsmiljöbedömning
  • Funktionsanalys
  • Samtalsstöd
  • Stresshantering
  • Massör
  • Naprapat
  • Akupunktur
  • Ultraljudsbehandling
  • Förstadagsintyg

Provtagning

Genom blodprover får du en analys av din hälsostatus och insikter om vilka förändringar i livsstilen som skulle kunna förbättra din hälsa.

Kartlägg riskmarkörer och utred besvär. Förebygg framtida ohälsa och främja sådant som redan stärker hälsan

Varför riktade individinsatser?

Riktade individinsatser syftar till att kartlägga varför besvär har uppträtt och hur effekten av besvären kan minskas – det handlar alltså om att återuppbygga det som har skadats och förebygga sekundära besvär.  

Riktade individinsatser kan också syfta till att kartlägga viktiga friskfaktorer hos individ och i arbetet för att bevara och stärka hälsa och/eller ledarskapsegenskaper. Det handlar då i första hand om att främja beteenden, levnadsval och beskaffenheter i arbetet, men kan också handla om att förebygga osunda konsekvenser för individen såväl som företaget genom att synliggöra eventuella riskfaktorer. 

Målet med insatserna är att arbetstagaren ska kunna kvarstå eller återgå helt i arbete med en hållbar hälsa samt att stärka chefer/arbetsledare i sitt ansvar. 

Vinster med riktade individinsatser?

Det är lönsamt att tänka på företagets hälsoekonomi! En långtidssjukskrivning kostar ett företag uppskattningsvis 100 000 kr per individ och halvår medan korttidssjukfrånvaro kostar företaget uppskattningsvis mellan 10% av arbetstagarens månadslön per sjukdag. Men det finns studier som visar på att sjuknärvarokostnaderna står för betydligt mer än hälften av de övergripande sjukkostnaderna. Sjuknärvaro leder till sämre effektivitet som i sin tur leder mer övertid, vilket i sin tur leder till brist på återhämtning och fler fel (kvalitetsmissar, reklamationer, merarbete osv) med ännu mer övertid som följd. Frisknärvaro däremot – det leder till ökad arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang med efterföljande produktivitet och effektivitet. 

Hur kan vi stötta er med riktade individinsatser?

Med riktade individinsatser önskar vi, på ett partsneutralt sätt, stärka er i ert rehabiliteringsansvar. Arbetstagaren bemöts i ett kartläggande/motiverande samtal. Kartläggningen innefattar allt från påverkansfaktorer i arbetsmiljön, men också individuella påverkansfaktorer såsom beteende, levnadsval och livssituation. Ni som arbetsgivare kan få operativt- eller rådgivande stöd i förekomna fall. Vi vill hjälpa er att minska risken för sjuknärvaro och sjukskrivningar såväl som förkorta långtidssjukskrivning. 

Vi anpassar insatserna efter företagets och individens förutsättningar och behov, medan ni  ansvarar för att genomföra själva förändringsarbetet. Vi hjälper er att inte bara  lindra symtom, vi hjälper er även att synliggöra och åtgärda grundorsakerna.

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.