Tjänster & Produkter

Arbetsmiljöarbete

Vi stöttar er operativt och rådgivande, men ni är experterna på er egen arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Rådgivning till arbetsledning
 • Assistans i SAM (dokumentation, policys, rutiner etc)
 • Skyddsronder/arbetsmiljöronder
 • Riskbedömningar
 • Analys av sjukfrånvarostatistik
 • Statistisk återkoppling på utförda hälsokontroller
 • Hälsobokslut

Fysisk arbetsmiljö - Tekniska mätningar

 • Ljud/buller
 • Vibrationer
 • Kemiska exponeringar
 • Ljusförhållande
 • Elektromagnetiska fält
 • Inomhusklimat
 • Luftkvalitet 

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljön är allt som påverkar människor på jobbet. Arbetsmiljön omfattar alla aspekter på en arbetsplats – sociala och organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Brister i arbetsmiljön kan leda till ohälsosam arbetsbelastning, stress, kränkande beteenden samt fysiska besvär som ökar risken för sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

Det är av yttersta vikt att ta hand om organisationens viktigaste resurs – människorna. Lagar och föreskrifter reglerar detta och kräver att det finns systematiska rutiner för ett aktivt arbetsmiljöarbete. Alla på arbetsplatsen ska hjälpas åt – vi är varandras arbetsmiljö!

Vad är vinsterna med arbetsmiljöarbete?

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig och integrerad del av företagets verksamhet. Genom att inkludera arbetsmiljöperspektivet i tillväxtarbetet blir det en lönsam investering för företaget. Att vara produktiv och göra saker rätt är viktigt, men att arbeta effektivt vilket innebär att göra rätt saker skapar en framgångsrik balans för både företaget och dess medarbetare.

Studier har visat att sjuknärvarokostnaderna utgör en betydande del av de totala sjukkostnaderna. Sjuknärvaro leder till sämre effektivitet, vilket kan leda till övertid och i sin tur resultera i bristande återhämtning samt fler fel och kvalitetsmissar.

Genom att prioritera arbetsmiljö och hälsa kan företag minska sjuknärvarokostnaderna, öka produktiviteten och förbättra arbetsplatsens välbefinnande. En sund arbetsmiljö ger både individuellt och företagsmässigt välbefinnande, vilket i sin tur skapar en positiv arbetskultur och ökar chanserna till framgång.

Hur kan vi stötta er i ert arbetsmiljöarbete?

På Care fokuserar vi medvetet på att främja era friskfaktorer och framgångsfaktorer, förebygga riskfaktorer och återuppbygga det som skadats på tre olika nivåer – organisation, grupp och individ. Vårt mål är att vara er stödfunktion i arbetsmiljöarbetet och underlätta era rutiner och processer.

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.