Arbetsmiljöarbete

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Medarbetarundersökning, Arbetsinventering & arbetsoptimering, Krishantering, Konflikthantering, Hr on demand

Läs mer i vår meny (avsnitt 1)

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Rådgivning till arbetsledning, Assistans i SAM (dokumentation, policys, rutiner etc), Skyddsrond/arbetsmiljörond, Riskbedömningar, Analys av sjukfrånvarostatistik, Statistisk återkoppling på utförda hälsokontroller, Hälsobokslut

Läs mer i vår meny (avsnitt 1)

Fysisk arbetsmiljö – tekniska mätningar

Ljud/buller, Vibrationer, Kemiska exponeringar, Ljusförhållande, Elektromagnetiska fält, Inomhusklimat, Luftkvalitet etc

Läs mer i vår meny (avsnitt 1)

Care stöttar er operativt och rådgivande

men ni är experterna på er egen arbetsmiljö! 

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljön är allt som påverkar människor på jobbet. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats - sociala och organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Brister det här kan det leda till ohälsosam arbetsbelastning/stress och/eller kränkande särbehandling eller fysiska besvär som ger risk för sjukfrånvaro såväl som sjuknärvaro (att man går till arbetet när man är sjuk). 

Därför finns det ett ansvar att ta hand om den viktigaste resursen på ditt företag (människan). Detta regleras av lagar och föreskrifter som bland annat förtydligar att det ska finnas systematiska rutiner för hur ett aktivt arbetsmiljöarbete ska se ut. Det är viktigt att alla hjälps åt – vi är ju varandras arbetsmiljö! 

Vad är vinsterna med arbetsmiljöarbete?

I praktiken ska arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del i företagets produktionsverksamheten. Det är lönsamt att integrera arbetsmiljöarbetet i företagets tillväxtarbete. Att jobba produktitivt (att göra saken rätt) är viktigt, men att arbeta effektivt (att göra rätt saker) skapar framgång för både företaget och människan! 

Det finns studier som visar på att sjuknärvarokostnaderna står för betydligt mer än hälften av sjukkostnaderna. Sjuknärvaro leder till sämre effektivitet som i sin tur leder mer övertid, vilket i sin tur leder till brist på återhämtning och fler fel (kvalitetsmissar, reklamationer, merarbete osv) med ännu mer övertid som följd. 

Hur kan vi stötta er i ert arbetsmiljöarbete?

Care arbetar därför medvetet med att främja era friskfaktorer tillika framgångsfaktorer, förebygga era riskfaktorer och återuppbygga det som skadats på tre olika nivåer (organisation, grupp och individ). Vårt mål är att vara en stödfunktion i ditt arbetsmiljöansvar för att underlätta för er i era rutiner och processer. 

Kontakt

Care Competence AB
Norreviksvägen 12
373 54 Senoren
070-294 18 11

Hitta hit!


    Fyll i koden: captcha