Tjänstbarhetsbedömning

Arbetsgivaren är skyldig att genomföra medicinska kontroller för arbetstagare som arbetar med bly, kadmium och/eller kvicksilver (enligt AFS 2019:3 §§16-20 + bilaga 7-9).  

Undersökningen innefattar yrkesanamnes, uppgift om relevanta exponeringar, läkemedelsbruk, tobak- och sjukdomsanamnes samt bedömning av eventuella besvärs samband med metallexponering. Vid behov görs neurologiskt status.
Provtagning: Blodvärde, blodtryck, längd, vikt samt biologisk exponeringskontroll av metall i blod och ev morgonurinprov för proteinanalys inklusive kadmiumhalt. Urinprovsrör för morgonurin skickas till arbetsgivaren som lämnar dem till arbetstagaren tillsammans med instruktioner om hur provet ska göras. Provet medtas och lämnas till sköterskan på plats vid undersökningen.

Tjänstbarhetsintyg utfärdas av läkare. 

Beräknad tidsåtgång: ca 60 min varav 30 min  med sjuksköterska samt 30 min med läkare (inkl. intygsskrivande).  

 

Utöver detta ska kontinuerliga biologiska exponeringskontroller göras och tidsintervallet skiljer sig beroende på exponering. Pris för biologisk exponeringskontroll tillkommer enligt respektive laboratoriekostnad samt timpris för sköterska.