Hörselkontroll vid bullerexponering

De arbetstagare som exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av de övre insatsvärdena, skall av arbetsgivaren erbjudas hörselundersökning. Hörselundersökning skall också erbjudas de arbetstagare, som exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av de undre insatsvärdena, när den riskbedömning och bestämning av arbetstagarnas bullerexponering som skall utföras visar att det finns risk för hörselskada.