Tjänstbarhetsbedömning

Arbetsgivaren är skyldig att genomföra medicinska kontroller för arbetstagare som arbeta med vissa allergiframkallande kemiska produkter enligt enligt 36 § i AFS 2019:3. Allergiframkallande kemiska produkter, finns i många branscher. Produkterna frigörs framförallt när de hanteras, och under den tid de härdar. 

 • Diisocyanater används vid framställning av polyuretan (PUR), som ingår i skumplast, fogskum, lim, färg, lack med mera. De förekommer även vid gjutning med coldboxteknik.
 • Organiska syraanhydrider används som härdare vid arbete med epoxiplastkomponenter och tillverkning av kompositmaterial. Medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska anordnas om produkterna ovan är märkta med H334 i sitt säkerhetsdatablad.
 • Etyl-2-cyanoakrylat och metyl-2-cyanoakrylat ingår i olika ”superlimmer”. Medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska anordnas om arbete med produkterna pågår sammanlagt mer än 30 minuter per vecka.
 • Termisk nedbrytning När ett material brinner eller bearbetas, uppstår värme. Om materialet innehåller diisocyanater, eller har målats med diisocyanatinnehållande färg, kan värmen frisätta olika grupper med isocyanater.

Observera: Kravet på tjänstbarhetsintyg för arbete med någon av ovanstående produkter gäller även om arbetstagaren använder s.k. ”friskluftsmask”.

Undersökningen innefattar kontroll av hudkostym, övre och nedre luftvägar inklusive auskultation (lyssnar) av lungor och genomgång av sjukdomshistoria. I den medicinska kontrollen ingår också spirometri (lungfunktionstest).

Bedömning görs avseende sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation och mynnar ut i ett intyg som utfärdas av läkare som uppfyller kraven i AFS 2019:3. Om läkare eller annan anser att indikation föreligger eller uppvisande av symtom kan ytterligare underökning komma att ske alternativt remiss till nästa vårdinstans (exkl. pris).  

Innan undersökningen besvarar individen en arbetslivsinriktad hälsoenkät som ligger till grund för undersökningen. Enkäten består av en hälsodeklaration innehållande tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, tidigare och nuvarande sjukdomar med särskild inriktning på luftvägssjukdom, hudsjukdom, och allergi eller annan överkänslighet, läkemedelsanvändning och tobaksbruk. Enkäten administreras per mail till individ på ett säkert sätt. I annat fall tillkommer administrationstid för sköterska enligt timtaxa.  

Beräknad tidsåtgång: ca 60 min; varav 30 min skötersketid och 30 min (inkl. intygsskrivande) 

Medicinsk kontroll för andra allergiframkallande kemiska produkter

Allergiframkallande kemiska produkter, enligt 32 §, förekommer i många branscher. Produkterna frigörs framförallt när de hanteras, och under den tid de härdar. En produkt omfattas av reglerna om den är märkt med H317 eller H334 i säkerhetsdatabladet.

 • Epoxiplastkomponenter kan ingå i limmer, lacker, fogfria golv, gjutnings- och lamineringsprocesser, kompositmaterial med mera
 • Formaldehydhartser kan ingå i det bindemedel som används vid tillverkning av boardmaterial och träskivor. Krav på medicinsk kontroll
  gäller inte för hantering av formaldehydlösningar.
 • Akrylater används vid tillverkning av akrylatplast, som kan ingå i lacker, limmer, fogfria golv, tandfyllningsmaterial, UV-härdande akrylatlack med
  mera. Färg, som i handeln benämns ”akrylatfärg”, till exempel väggfärg, innehåller inte dessa akrylater.
 • Metakrylater kan ingå i lim, men även i tandfyllningsmaterial och tandproteser.

Medicinska kontroller ska alltid anordnas innan arbete med någon av dessa produkter börjar. Medicinska kontroller ska dessutom anordnas vid behov för
arbetstagare, som redan arbetar med någon av dessa produkter, och som har nya besvär från luftvägar, ögon eller hud, som kan ha samband med arbetet.

 

Osäker på vilket? Låt vår arbetsmiljöingenjör hjälpa er reda ut behovet