Tjänster & Produkter

Provtagning

Care hjälper er att kartlägga risk- och friskfaktorer för (o)hälsa.

Alfa-1-mikroglubulin
Urinanalys för att bedöma eventuell njurskada till följd av yrkesexponering av till exempel vissa metall

Alkoholscreening
Ett blodprov vid misstanke om hög alkoholkonsumtion. I provet ingår leverscreening (ALP, ALAT, GT). PEth, CDT samt pankreasamylas (bukspottkörtelenzym).

Allmän faecesodling
Avföringsprov som rekommenderas vid misstanke om infektion av salmonella, shigella, yersinig och campylobacter.
Symtom: diarréer, ont i magen samt feber. Arbetar individ med livsmedel är det av vikt att låta sig undersökas via
avföringsprov.

ALAT
Vid misstanke om leversjukdom. Framför allt ett leverenzym som mäts
för att bedöma eventuell skada på levern som kan ha orsakats av för höga alkohol eller läkemedelsintag. Tas ofta
i samband med ASAT.

ASAT
Asat utsöndras i blodet om det finns någon skada på hjärta eller lever. Här kan man se förhöjda värden vid tex
hjärtinfarkt och ffa vid hepatit sjukdom som är en inflammationssjukdom i levern.

Bilirubin
Blodprov som tas vid misstanke om gallbesvär eller nedsatt leverfunktion. Bilirubin är en nedbrytningsprodukt av
blodets Hb.

Blodfetter (totalkolesterol)
Kolesterolprov indikerar om det föreligger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Totalkolesterol kan tas icke fastande.

Blodfettspanel (kolesterolpanel)
I panelen ingår mätning av det totala kolesterolet samt det ”goda” kolesterolet (HDL), det ”onda” kolesterolet (LDL)
och triglycerider. Blodfettsstatus kräver att klient är fastande. Tas som venprov i armen. Om det istället tas i fingret
kontrolleras totalkolesterol, LDL och en kolesterolkvot som indikerar om det onda kolesterolet är för högt.

Blodsocker (p-glucos)
Blodsockerprov indikerar om det föreligger ökad risk för diabetes.

Blodstatus/screening
Ett rutinblodprov som tas vid för att få ett övergripande status på cellerna i blodet. I provet ingår kontroll av
blodvärde (Hb), vita blodkroppar (LPK – kan förhöjas vid ev. infektion och inflammation) och blodplättar (TPK –
partikelkoncentration av trombocyter) och hematorikter (EVF – mått på andelen röda blodkroppar i blodet). I
analysen tittar man även medelcellsvolymen (MCV – den genomsnittliga storleken på röda blodkroppar).

Blodvärde (Hb)
Ett blodvärde (hemoglobin – Hb) som indikerar om det föreligger blodbrist (anemi).

Bly (blod)
Ett blodprov av metallen bly som i första hand tas på de som exponeras i yrkeslivet. Bly är ett mycket giftigt ämne
och kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.
Vi får alla i oss en viss mängd via kosten vilket ofta är ofarligt, men arbetar man med dessa ämnen och exponeras
för till exempel blyrök, bearbetning av blymålad metall, blästring, slipning, svetsning eller lödning så kan kroppen
samla på sig bly som orsakar ohälsa. Andra källor till blyexponering är genom bilbatterier, fiskesänken och
ammunition. Biologiska exponeringskontroller (blodprov) av bly tas innan arbetet påbörjas och sedan återkommande beroende på kön, ålder och provsvar.

B-vitaminbristscreening
Ett blodprov som tas vid misstanke om brist på vitamin B som kan leda till depression, lättretlighet, neurologiska
symtom, känsliga slemhinnor, trötthet och yrsel. För låga värden av b-vitamin ses vid undernäring, felaktigt upptag
av näring (särskilt vid glutenintolerans), graviditet, blodbristsjukdomar, kroniska inflammationer och viss
epilepsibehandling. I provet tas vitamin B-12 (kobalaminer), folsyra (folat), LD och homocystein.

Calcium
Kalcium är den viktigaste mineralen i kroppen. Den behövs för att skelett, muskler och nerver ska fungera. Om
värdet är påverkat kan de bero på hjärta, nerv, tänder eller sköldkörtelsjukdom

Calciumjon fri
Ett mer specifikt prov av calciumnivåerna i kroppen

CDT – alkoholmarkör
Ett blodprov som visar nyupptäckt överkonsumtion av alkohol. Detta över en längre periods alkoholintag. Provet
sänds till ett ackrediterat laboratorium för analys.

Drogtest 
Drogtest i urin för följande analyser: Cannabis, opiater, kokain, amfetamin, bensodiazepin och tramadol.
Provet sänds in för analys till ett ackrediterat laboratorium.

Ferritin (järnbrist)
Ett blodprov av proteinet ferritin som binder till järn (det mesta av det järn som lagras i kroppen är bundet till ferritin).
Det kan vara bra att komplettera med ferritin för att hitta orsaken till eventuell järnbrist (som kan orsaka
anemi/blodbrist) som i sin tur ger påtaglig trötthet eller för att se om inflammation föreligger, för höga järnvärden
samt för att kontrollera att eventuell behandling med järntabletter har haft en tillräcklig effekt.

GT
Ett blodprov som tas vid misstanke om lever eller gallvägssjukdom. Värdet kan även vara påverkat av långvarig
överkonsumtion av alkohol.

Homocystein
Ett blodprov som tas vid misstanke om vitaminbristtillstånd (främst vid B-vitaminbrist eller folatbrist). Homocystein är
en aminosyra som finns naturligt i kroppen.

Kadmium (blodprov)
Ett blodprov av metallen kadmium som i första hand tas på personer som utsätts för ämnet i sitt yrkesliv. Kadmium
kan finnas i uppladdningsbara batterier, konstnärsfärger, elektronik, gammal plast och som förorening i livsmedel,
tobak, konstgödsel och bränslen. Det är giftigt för miljön och kan också ge benskörhet, njurskador och cancer.
Biologiska exponeringskontroller (blodprov) av kadmium tas innan arbetet påbörjas och sedan återkommande utifrån, kön, ålder och provsvar. 

Kadmium (urinprov)
Ett urinprov för att mäta hur mycket av metallen som har passerat njurarna. Se ovan för vidare information.

Kalium
Ett blodprov av mineralämnet kalium som har stor betydelse för alla kroppens alla celler. Speciellt för muskelcellerna
som finns till exempel i hjärtat. Om kaliumbalansen rubbas kan de leda till symtom från musklerna och i och med
det kan hjärtats förmåga att pumpa blod påverkas.

Kvicksilver (blodprov)
Ett blodprov såväl som urinprov av metallen kvicksilver som I första hand tas på personer som utsätts för ämnet I sitt
yrkesliv. Kan förekomma i industriella processer samt vid miljöarbete i mark, vatten och havsbotten. Kvicksilver verkar
huvudsakligen på centrala nervsystemet och njurarna. Alla former av kvicksilver passerar moderkakan hos gravida.
Kvicksilverföreningar har förorsakat fosterskador och kan leda till sterilitet. Ämnet kan förorsaka allergi vid
hudkontakt. Biologiska exponeringskontroller (blodprov) av kvicksilver 
ska tas innan arbetet påbörjas och sedan återkommande.

Leverscreening
Ett blodprov av leveravärdena ALP, ALAT och GT, vilka mäter funktionen på levern. Dessa kan påvisa huruvida
kroppen kan oskadliggöra ämnen som intagits samt hur väl levern kan producera, omvandla och lagra
energigivande ämnen. Det är ett livsviktigt organ och skadas bland annat vid långvarigt intag av mer eller mindre
uppenbara gifter (exempelvis alkohol).

Långtidssocker (HbA1c)
Ett blodprov av medelblodsockret de senaste 3 månaderna som kan påvisa om diabetes föreligger.

Magnesium
Ett blodprov av mineralämnet magnesium tas för att utreda oklara trötthets- och kramptillstånd/myrkrypningar, vid
njursjukdom (binjurebarkssjukdomar) samt vid långvariga tillstånd med diarréer.

Mikrobiologiska tester och intolerans-/allergitester
Mikrobiologiska tester (ex glutenintolerans, hepatitskydd, allergitester, odlingar etc) offereras på förfrågan och tas
först efter klinisk bedömning utifrån lämplig profession (ex sköterskebesök).

Natrium
Ett blodprov av ett mineralämne, natrium, tas för att kontrollera balansen mellan salt och vätska i kroppen. Detta
kan vara påverkat om man arbetar under mycket varma förhållanden och ej konsumera tillräckligt med vätska samt
vid vissa sjukdomar i hjärta, lever och njurar.

Kreatinin
Ett blodprov av nedbrytningsprodukten kreatinin tas för att kontrollera att njurarna fungerar som de ska. Njurarna
är ett livsviktigt organ som renar blodet från slaggprodukter. Njurarna inverkar även bland annat på blodtryck och
hjärtfunktion.

PEth – alkoholmarkör
Ett blodprov för att påvisa eller avfärda kronisk överkonsumtion av alkohol (riskbruk eller missbruk) och relaterad
vävnads- eller organskada. Fosfatidyletanol (PEth) är en alkoholmarkör som fått ökad användning på senare år.
Falska positiva resultat har inte påvisats och det är en bra markör för att påvisa överkonsumtion.

PSA – prostataspecifikt antikroppshormon
PSA är ett blodprov som idag är en av de mest betydelsefulla av alla kemiska markörer för cancer.
Rekommendationen att screena för förhöjt värde vänder sig främst till män +50, ärftlighet alternativt de som har
symtom. Ett förhöjt PSA värde i serum ökar vid i princip alla prostatasjukdomar och innebär därför inte nödvändigtvis
cancer. Det ses även vid exempelvis godartad prostataförstoring (BPH), Inflammatoriska och infektiösa
prostatasjukdomar (t ex prostatit). Innan provtagning rekommenderar vi samtliga att ta del av Socialstyrelsens
föreskrift “Om PSA –prov”. OM individ uppmäter ett förhöjt värde rekommenderar vi kontakt med vårdcentral för
ställningstagande till palpation av prostata.

Salt/njurscreening
Ett blodprov för att kontrollera salt/mineralbalansen samt belysa njurarnas funktion. I saltstatus ingår följande
analyser; Natrium, Kalium och Kreatinin.

Sköldkörtelprov (TSH)
Ett blodprov som mäter ett sköldkörtelstimulerande hormon som i sin tur styr kroppens ämnesomsättning. Det kan
förklara symtom på stress, depression samt fysiska besvär, såsom exempelvis hjärtklappningar och viktbesvär. En
ämnesomsättningsrubbning är vanligare hos kvinnor.

Sköldkörtelstatus (TSH, T3 och T4)
Vid misstanke om över- eller underfunktion i sköldkörteln och TSH ligger normalt finns värde att kontrollera T4
(Tyroxin fritt) och T3 (Trijodtyronin fritt).

Sänka (SR)
Ett blodprov på sänkningsreaktion av de röda blodkropparna som används för att upptäcka inflammation och
infektioner exempelvis vid ledgångsinflammationer, andra autoimmuna sjukdomar, kroniska njursjukdomar samt
cancer.

Tarmsänka (f-kalprotektin)
Ett avföringsprov som tas vid misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom.

Urinsyra (Urat)
Ett blodprov som tas vid misstanke om gikt, vilket är ett inflammations- och smärttillstånd i kroppens leder (främst
stortålederna).

Vita blodkroppar (LPK)
Ett blodprov av de vita blodkropparna, vars främsta uppgift är att försvara kroppen från infektioner. De stiger då
vanligen vid infektion, men kan även vara mycket låga vilket betyder att immunförsvaret är sänkt.

Vitamin D
Ett blodprov som tas om det finns misstanke om brist på D-vitamin som kan orsaka en försvagning av vårt skelett
som kan bli mjukt och vidare skapa missformning. D- vitaminbrist kan även leda till ökad trötthet och har kopplats
samman med depressivitet. D-vitamin får vi i oss genom kost och sol

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.