Vibrationskontroll

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda medicinska kontroller AFS 2019 :3 §§ 23-25 + bilaga 1 för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för vibrationer om exponeringen:

  1. Överstiger insatsvärdet för hand- och armvibrationer enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (vibrationsvärdet 2,5 m/s2, det så kallade insatsvärdet). Observera att det finns människor som får vibrationsskador vid lägre värden än så.
  2. Sker på sådant sätt att misstanke finns om att exponeringen kan orsaka ohälsa, eller
  3. Orsakat vibrationsskador, eller gett misstanke om vibrationsskador, hos en annan arbetstagare, som har exponerats på ett liknande sätt.

Undersökningen innefattar riktad undersökning av kärl, hud och nerver genom mätning av handstyrka i helhandsgrepp, nyckelgrepp, trepunktsnypgrepp samt undersökning av känslighet för tryck och beröring. 

Innan undersökningen besvarar individen en hälsoenkät i form av hälsodeklaration innehållande tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, med särskild inriktning på exponering för vibrationer och stötar, sjukdomshistoria, nuvarande hälsosituation med neurologstatus (kontroll av nervsystem). Enkäten administreras i pappersform. Enkäten journalförs i enlighet med patientdatalagen. Administrationstid för sköterska enligt timtaxa tillkommer.

Beräknad tidsåtgång: ca 30 min. 

 

Andra åtgärder som rekommenderas är en vibrationskartläggning som tydligt kompletterar er årliga riskbedömning. Matrisen som används anger tydligt hur länge arbetstagarna får stå med verktyget.